#113 -NRT-


Eos1vHs EF500mmF4.5 RXP, Narita, 2012.01

#112 -NRT-


Eos1vHs EF500mmF4.5 RXP, Narita, 2012.01


夜明けの一番星

#111 -NRT-


Eos1vHs EF500mmF4.5 x1.4 RDPIII, Narita, 2012.02


A.

#110 -KMJ-


Eos1vHs EF500mmF4.5 RVP100, Kumamoto, 2012.09